Domov

Cilj projekta je ohraniti in obnoviti manjše izvire, ki bi služili kot pomembni nadomestni viri pitne vode ter vaške kale in določene ribnike, ki bi prispevali k zagotavljanju ohranjanja naravnega ravnovesja, biotske raznovrstnosti in zagotavljanju ugodnega stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov na varovanih območjih s poudarkom na vrstah, ki se na podlagi habitatne direktive prednostno varujejo v območjih Natura 2000, ki so v Sloveniji že razglašeni, na Hrvaškem pa v procesu oblikovanja.

Z obnovo in sanacijo določenih najpomembnejših izvirov in kalov in večjih ribnikov bo zagotovljeno ugodno ohranitveno stanje vrst, posredno pa bo projekt zagotavljal in vzpodbujal ozaveščenost ljudi v tesni navezavi s pomenom varstva narave, vzpodbudil bo usmerjeno gospodarsko rabo vodnih virov v skladu z interesi varstva in ohranjanja narave. Obnovljena vodna telesa bodo namreč predstavljala migratorne koridorje med Slovenijo in Hrvaško. Kvalifikacijske in druge zavarovane vrste, vezane na vodne ekosisteme, bodo v njih našle zatočišče in se tako neomejeno gibale med pSCI Veliko Bukovje, pSCI Kočevsko, SPA Kočevsko – Kolpa in hrvaškim naravnim parkom Žumberak - Samoborsko gorje, kar bo prispevalo k čezmejnemu povezovanju izoliranih živalskih in rastlinskih vrst ter k preprečevanju nadaljnjega drobljenja njihovih populacij.

Dodana vrednost sofinanciranja IPA

Najpomembnejši čezmejni učinek projekta je ohranitev mreže kalov kot življenjskega prostora ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, omogočanje migracij v celotnem projektnem območju. Skozi sodelovanje med partnerji pa bodo čezmejni učinki projekta še skupno pripravljene strokovne podlage in pilotni projekti upravljanja z območji Nature 2000. Obnovljeni kali, izvedene tematske poti pa bodo prispevale k razvoju turističnih storitev v celotnem območju, kar bo podaljšalo bivanje turistov v tem področju.

????? ????? ????


Aktualne novice

coupona.com.ua

Ni objavljenih novic
Arhiv novic
 
 
Vodilni partner:
Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 Črnomelj
Telefon: +386 (0)7 306 11 00
fax: +386 (0)7 306 11 30
e-mail: obcina.crnomelj@crnomelj.si
Povezave/Links
Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013
Portal Evropske unije
Evropska komisija

Vlada Republike Slovenije
Vlada Republike Hrvatske
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko